Η οικογένεια Σίμπσονς_ Γλωσσικό Εισερχόμενο

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που οργανώνεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας βάσει γλωσσικού εισερχομένου. Οι δραστηριότητες γλωσσικού εισερχομένου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τύπους-στόχους και χρησιμοποιούν ως αφόρμηση εικόνες τις οποίες ενισχύουν με προτάσεις ανάλογα με τον τύπο ή τη δομή που στοχεύει η διδασκαλία.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Επίθετα σε -ος/-η/-ο & -ος/-α/-ο (Ονομαστική Ενικού & Πληθυντικού, ΑΡΣ-ΘΗΛ-ΟΥΔ)

Λέξεις Κλειδιά:
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
Γενικοί στόχοι:

1. Nα κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου τόσο ως επικοινωνιακού εργαλείου περιγραφής όσο και ως στοιχείου που συμπληρώνει το ουσιαστικό.

2. Να κατανοήσουν τη συμφωνία ως φαινόμενο που συνδέεται με το επίθετο.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος).

2. Ποικιλομορφία σχηματισμού του θηλυκού σε -α/-η.

3. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: περίεργη οικογένεια).
4. Γραμματική Συμφωνία: Υποκείμενο-Κατηγορούμενο.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Θεματικό λεξιλόγιο σχετικά με την οικογένεια.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Διασύνδεση μορφής και σημασίας.
Διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου αναγνωρίζοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους.
Δημιουργήθηκε στις 23/02/2014 16:39 από τον Έφη Κοντοκώστα, Κωνσταντίνος Κακαρίκος (96ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών)