"Επαγγέλματα και Επαγγελματικοί Χώροι"

Οι δραστηριότητες που περιέχονται στην παρούσα ανάρτηση αποσκοπούν στην εκμάθηση και την εμπέδωση του θεματικού λεξιλογίου που σχετίζεται με τα επαγγέλματα. Μέσα από εικόνες τα παιδιά έρχονται σε επαφή με επαγγέλματα και επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, καλούνται να εφαρμόσουν δραστηριότητες που ελέγχουν τον σχηματισμό των δύο γενών αλλά και τον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού ονομάτων που δηλώνουν επάγγελμα. Τέλος, μαθαίνουν λεξιλόγιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν τις δικές τους προτιμήσεις σε σχέση με το επάγγελμα που θα ήθελαν να ασκήσουν.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12, 13-15
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
υπολογιστής, προτζέκτορας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Φύλλα Εργασίας
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
η κλίση ρημάτων (α΄και β΄ συζυγία), η διάκριση των γενών, ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των ονομάτων.
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Επαγγέλματα
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν και να εμπεδώσουν ονόματα που ανήκουν στο θεματικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα επαγγέλματα.
Να αιτιολογούν τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα επαγγέλματα.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία
Δομικοί Στόχοι :
Να ελεγχθούν τα γένη και ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού ονομάτων που δηλώνουν επάγγελμα.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Η εκμάθηση και η εμπέδωση του λεξιλογίου που σχετίζεται με τα επαγγέλματα.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν και να εμπεδώσουν ονόματα που ανήκουν στο θεματικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα επαγγέλματα.
Να αιτιολογούν τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα επαγγέλματα.
Συμμέτοχοι:
- Έφη Καγκάδη (2ο Γυμνάσιο Λαυρίου)

Δημιουργήθηκε στις 23/02/2014 13:26 από τον Ειρήνη Κανελλοπούλου (2ο Γυμνάσιο Λαυρίου, Δημοτικό Συκαμίνου Ωρωπού)