Τονισμός διφθόγγων

Το φύλλο εργασίας στοχεύει στην κατανόηση της διάκρισης μεταξύ διφθόγγων και δίψηφων φωνηέντων και το πώς η θέση του τόνου και η χρήση των διαλυτικών επηρεάζει την προφορά τους. Επίσης, μέσω μιας άσκησης επεξεργασίας εισερχομένων, ο μαθητές πρέπει να αντιστοιχήσουν τις εικόνες που τους δίνονται με κάποιες από τις λέξεις του κειμένου.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ανάγνωση
Λέξεις Κλειδιά:
Ζώα
Γενικοί στόχοι:
1. Κατανόηση του τονισμού των διφθόγγων
2. Κατανόηση λεξιλογίου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές πρέπει να αντιληφθούν τη διάκριση μεταξύ διφθόγγων και δίψηφων φωνηέντων και το πώς η θέση του τόνου και η χρήση των διαλυτικών επηρεάζει την προφορά τους.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση του λεξιλογίου του κειμένου, με τη βοήθεια των αντίστοιχων εικόνων 
Λειτουργικοί Στόχοι:
Σωστός τονισμός και σύνδεση εικόνας με την αντίστοιχη λέξη
Δημιουργήθηκε στις 17/02/2014 17:50 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Τ.Υ.)