Συμφωνικά συμπλέγματα

Το περιεχόμενο του σχεδίου μαθήματος εμπίπτει στους τομείς της φωνολογίας και της μορφολογίας. Αντικείμενο εξέτασης είναι τα συμφωνικά συμπλέγματα που αποτελούνται από δύο σύμφωνα, τα οποία δίνονται μέσω μικρών κειμένων. Από τα συμφωνικά συμπλέγματα λείπει το ένα μέλος, το οποίο καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν οι μαθητές, μέσω τυπικής άσκησης συμπλήρωσης κενών. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν κάποιες σύνθετες λέξεις που υπάρχουν στο κείμενο, και στη συνέχεια να τις αναλύσουν σε δύο μέρη. 
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Προφορά
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ανάγνωση, λεξιλόγιο επιπέδου Α1
Γενικοί στόχοι:
1) Να αποδοθούν τα συμφωνικά συμπλέγματα δύο συμφώνων, καθώς τους δίνεται το ένα σύμφωνο και καλούνται να συμπληρώσουν το δεύτερο.
2) Κατανόηση συνθέτων  
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
1) Η φωνολογική κατάκτηση των συμφωνικών συμπλεγμάτων που αποτελούνται από δύο σύμφωνα
2) Ανάλυση συνθέτων
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
....
Δημιουργήθηκε στις 17/02/2014 11:32 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Τ.Υ.)