"Δαίδαλος και Ίκαρος": ο Σχηματισμός του Ενεργητικού Αορίστου

Το παρόν φύλλο εργασίας είναι επαναληπτικό και περιέχει δραστηριότητες που εξετάζουν τη μορφολογία του Αορίστου στην Ενεργητική Φωνή. Συγκεκριμένα, αποσκοπούν σε μια συνολική επανάληψη του σχηματισμού των αοριστικών τύπων (ανώμαλος και ομαλός αόριστος). Αφόρμηση αποτελεί μια δραστηριότητα μέσω της οποίας οι μαθητές καλούνται, βάζοντας εικόνες στη σειρά, να αναδιηγηθούν την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου.  Την ιστορία αυτή παρακολουθούν εικονοποιημένη σε βίντεο, που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο στο YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=n1OFt5xUNU8. Στη συνέχεια, δίνεται λεξιλογική άσκηση με επισημειωμένους τους αοριστικούς ρηματικούς τύπους. Στους τύπους αυτούς καλούνται στη συνέχεια οι μαθητές να εστιάσουν, ώστε να επιλύσουν την επόμενη άσκηση (Άσκηση 3). Στόχος της άσκησης αυτής η ενσωμάτωση και η συστηματοποίηση των κατηγοριών σχηματισμού, η οποία ωστόσο πρέπει να εμπλουτιστεί με επιπλέον δραστηριότητες. Τέλος, περιέχεται μια άσκηση συμπλήρωσης κενών, όπου οι μαθητές καλούνται να παραγάγουν διάφορους αοριστικούς τύπους. Το φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των βασικότερων σημείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία του μορφολογικού σχηματισμού των ενεργητικών αοριστικών τύπων.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
ο σχηματισμός του ενεργητικού αορίστου όλων των ρημάτων
ομάδα Α (-ω) και ομάδες Β1 (-άω/ώ) & Β2 (-ώ)
Γενικοί στόχοι:
Η επαφή με την αρχαία μυθολογία
Η καλλιέργεια της ικανότητας αναδιήγησης μιας ιστορίας
Η ενσωμάτωση και η συστηματοποίηση των κατηγοριών σχηματισμού του ενεργητικού αορίστου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Η ενσωμάτωση και η συστηματοποίηση των κατηγοριών σχηματισμού του ενεργητικού αορίστου
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Η εκμάθηση τυχόν άγνωστων για τους μαθητές λέξεων που περιέχονται στο κείμενο και τις δραστηριότητες
Λειτουργικοί Στόχοι:
Η χρήση αοριστικών τύπων για την αναφορά σε γεγονότα / ιστορίες του παρελθόντος
Δημιουργήθηκε στις 16/02/2014 21:33 από τον Ειρήνη Κανελλοπούλου (Δημοτικό Συκαμίνου Ωρωπού)