Φιλικό γράμμα-συνοχή και συνεκτικότητα

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην παραγωγή του γραπτού κειμενικού είδους «φιλικό γράμμα», παράλληλα με τη διδασκαλία της κειμενικής συνοχής και της συνεκτικότητας, στοιχεία που έχει παρατηρηθεί ότι δυσκολεύουν τους μαθητές αυτής της ηλικίας και αυτού του επιπέδου. Μέσω της Εστίασης στον Τύπο επιδιώκεται να προσέξουν οι μαθητές τους κειμενικούς δείκτες (και, αλλά, όμως κτλ), τη στίξη (τελεία, κόμμα), αλλά και τις επαναλήψεις λέξεων, φράσεων ή λεξικών τύπων. Επιπλέον στόχος είναι η διδασκαλία των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους ως προς τη μορφή, αλλά και ως προς το περιεχόμενό, προκειμένου να κατακτηθεί η επίγνωση της επικοινωνιακής καταλληλότητας ενός κειμένου.


Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας 
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Στοιχειώδεις γνώσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία, Ταξίδια
Γενικοί στόχοι:
Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην παραγωγή του γραπτού κειμενικού είδους «φιλικό γράμμα», παράλληλα με τη διδασκαλία της κειμενικής συνοχής και της συνεκτικότητας, στοιχεία που έχει παρατηρηθεί ότι δυσκολεύουν τους μαθητές αυτής της ηλικίας και αυτού του επιπέδου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Σωστή χρήση των κειμενικών δεικτών (και, αλλά, όμως κτλ), της στίξης (τελεία, κόμμα). 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Αποφυγή της επανάληψης λέξεων, φράσεων ή λεξικών τύπων, με στρατηγικές όπως η χρήση συνωνύμων κτλ.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Διδασκαλία της επικοινωνιακής καταλληλότητας ενός κειμενικού είδους.
Άλλοι Στόχοι

Δημιουργήθηκε στις 10/02/2014 18:50 από τον Φρειδερίκη Τσαμούρη (Συνεργάτιδα της Δράσης 1)