Τι καιρό κάνει ... στην Αθήνα;

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας αποσκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την περιγραφή των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα τους. Επίσης, στοχεύει στην εξάσκηση  στη χρήση του Ενεστώτα και  Μέλλοντα ενεργητικής φωνής, καθώς  και των απρόσωπων ρημάτων που δηλώνουν τις καιρικές συνθήκες. Περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που εστιάζουν την προσοχή των μαθητών σε σύμβολα και εικόνες. 

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 4-6, 7-9

Διάστημα Εφαρμογής: 1/11/2013 - 5/11/2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Συζητάω για τον καιρό
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ενεστώτας και Μέλλοντας ενεργητικής φωνής
Λέξεις Κλειδιά:
Ο καιρός/το κλίμα, Εθνικότητες και χώρες
Γενικοί στόχοι:

Να μάθουν να εκφράζουν τις καιρικές συνθήκες

Να μελετάνε τον καιρό

Να οργανώνουν σωστά ένα ταξίδι στη χώρα τους

Να επισημαίνουν τις διαφορές των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα με αυτές στη χώρα τους

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διατύπωση υποθέσεων – ερωτημάτων, Διαμόρφωση προτύπων – Κατανόηση, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :

Να εξασκηθούν στη χρήση απρόσωπων ρημάτων

Να εξασκηθούν στη χρήση του Ενεστώτα και Μέλλοντα ενεργητικής φωνής

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Λεξιλόγιο για τις καιρικές συνθήκες και το ειδικό λεξιλόγιο στα δελτία πρόγνωσης καιρού 

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να αναπτύξουν την ικανότητα της επισήμανσης ομοιοτήτων και διαφορών αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες

Να παρατηρούν προσεχτικά τα σύμβολα και να περιγράφουν  τις καιρικές συνθήκες αντλώντας στοιχεία από αυτά

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας αναμένεται ότι οι μαθητές θα μπορούν να εκφραστούν αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα θα κατανοούν ευκολότερα τα δελτία πρόγνωσης καιρού. Επίσης, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος με την ίδια θεματική ενότητα.

Δημιουργήθηκε στις 01/12/2013 16:13 από τον Αναστασία Αμπάτη (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φαλήρου)