"Οι φίλοι μας τα ζώα": η διδασκαλία του γένους

Η διάκριση των γραμματικών γενών και η χρήση του ορθού γένους είναι πολύ σημαντική για τα Νέα Ελληνικά, εφόσον από αυτή εξαρτώνται σημαντικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα, όπως η συμφωνία επιθέτου – ουσιαστικού. Για μεγάλο μέρος του αλλόγλωσσου μαθητικού πληθυσμού το γένος παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς πρόκειται για κατηγορία που δεν γραμματικοποιείται στη μητρική τους γλώσσα, όπως γραμματικοποιείται στα νέα ελληνικά. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιμείνει ιδιαίτερα στη διδασκαλία της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στο παρόν φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάκριση των γενών μέσω της επιλογής του σωστού άρθρου καθώς και μέσω του συσχετισμού άρθρου και καταλήξεων των ουσιαστικών που συνοδεύουν. Η κατηγορία αυτή εξετάζεται με τη βοήθεια του θεματικού λεξιλογίου των ζώων. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να διδαχθεί παράλληλα το συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Το φύλλο εργασίας συνοδεύεται από αρχείο powerpoint, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εικόνες των ζώων για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.

Το υλικό της δραστηριότητας είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/upload/oi_filoi_mas_ta_zwa.zip

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, Προτζέκτορας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Φύλλα Εργασίας, Πίνακας, Μπογιές/ Μαρκαδόροι
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Αναγνωστική Ικανότητα, Γνώση του οριστικού άρθρου

Λέξεις Κλειδιά:
Ζώα, Θάλασσα
Γενικοί στόχοι:

Η διάκριση του γένους στα ουσιαστικά που δηλώνουν ζώα

Η εκμάθηση του σχετικού λεξιλογίου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Διάκριση των γενών. Συνδυασμός του κάθε γένους με το συγκεκριμένο άρθρο και συσχετισμός με τις αντίστοιχες καταλήξεις των ουσιαστικών.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Η εκμάθηση του θεματικού λεξιλογίου των ζώων
Λειτουργικοί Στόχοι:
Η ορθή χρήση του γένους, η ορθή χρήση των άρθρων.
Δημιουργήθηκε στις 01/12/2013 12:46 από τον Ειρήνη Κανελλοπούλου (Δημοτικό Συκαμίνου Ωρωπού, 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου)