«Η διάκριση των φθόγγων: /θ/ - /f/, /v / - / δ/, η διάκριση των διπλών συμφώνων: ξ – ψ»

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας έχει σκοπό να ενισχύσει την φωνολογική επίγνωση και να ασκήσει τους αλλόγλωσσους μαθητές στην προφορά φωνημάτων, τα οποία συγχέουν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ελέγχονται η διάκριση των ζευγών /θ/ - /f/,  /v/ -  /δ/, καθώς και φωνητική και γραφηματική διάκριση των διπλών συμφώνων ξ και ψ. Σημειώνουμε ότι οι φθόγγοι /θ/ και /δ/ ενδέχεται να  μην υπάρχουν στη μητρική γλώσσα των μαθητών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην παραγωγή τους. Στις ασκήσεις που περιέχονται στο παρόν φύλλο εργασίας, οι εξεταζόμενοι φθόγγοι ή τα διπλά σύμφωνα αποτελούν το αρχικό φώνημα δισύλλαβων ή τρισύλλαβων λέξεων και ακολουθούνται είτε από φωνήεν είτε από σύμφωνο. Ωστόσο, απουσιάζουν˙ ο δάσκαλος τις εκφωνεί και ταυτόχρονα ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει το κενό με το αντίστοιχο γράμμα. Οι λέξεις συνοδεύονται κι από αντίστοιχες εικόνες, ώστε να συνδέει ο μαθητής τη λέξη που ακούει με το συγκεκριμένο αντικείμενο που αυτή δηλώνει
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Έγχρωμη Εκτύπωση
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Φύλλα Εργασίας, Πίνακας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση του ελληνικού αλφάβητου, Ικανότητα Ανάγνωσης
Γενικοί στόχοι:
Η διάκριση των φθόγγων: /θ/ - /f/,  /v / - / δ/, η διάκριση των διπλών συμφώνων: ξ – ψ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εκμάθηση του λεξιλογίου των ασκήσεων. Η σύνδεση του αντικειμένου της εικόνας με τη προφερόμενη λέξη που το δηλώνει.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Η φωνολογική επίγνωση της διάκρισης των /θ/ - /f/,  /v / - / δ/ και ξ – ψ. Η χρήση του κατάλληλου φθόγγου ανάλογα με το φωνολογικό περιβάλλον. Η ορθή προφορά τους.
Άλλοι Στόχοι
Δημιουργήθηκε στις 01/12/2013 12:06 από τον Ειρήνη Κανελλοπούλου (Δημοτικό Συκαμίνου, 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου)