Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με την παρούσα δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν τις ονομασίες των ΜΜΜ, να μιλούν γι αυτά και να τα διαχωρίζουν σε αυτά του αέρα, της ξηράς και της θάλασσας. Επίσης, επιδιώκεται να μάθουν τη σύνταξη των ρημάτων παίρνω το _______, πηγαίνω με το______.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Ανάγνωση και γραφή.

Λέξεις Κλειδιά:
Μέσα μεταφοράς
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές:

να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς

να τα διαχωρίζουν σε αυτά του αέρα της θάλασσας και της ξηράς

να τα χρησιμοποιούν στον προφορικό και τον γραπτό λόγο.

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να μάθουν τη σύνταξη των ρημάτων παίρνω το _____, και πηγαίνω με το________.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να γνωρίσουν τις ονομασίες των ΜΜΜ.
Λειτουργικοί Στόχοι:

Οι μαθητές να είναι σε θέση να μιλούν για μετακινήσεις χρησιμοποιώντας σωτή σύνταξη.

Συμμέτοχοι:
- Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)

Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 22:22 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)