Τα ζώα της Φάρμας

Με την παρούσα δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν τα ζώα που ζουν στη φάρμα και να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Γραφή και ανάγνωση.

Λέξεις Κλειδιά:
Ζώα
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές να μάθουν τα ζώα του αγρού και να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορίας.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Κανένας
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν τα ζώα της φάρμας.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν τα ζώα που ζουν στη φάρμα.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 20:57 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)