Τα γένη και οι καταλήξεις των ουσιαστικών

Με το παρόν σχέδιο εργασίας επιδιώκεται από τους μαθητές να κατανοήσουν τη χρήση των τριών γενών της εεληνικής γλώσσας και την ορθογραφία των ουσιαστικών.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Γραφή και ανάγνωση

Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές

να μάθουν να χρησιμοποιούν τα γένη των ουσιαστικών

να γράφουν σωστά τις καταλήξεις των όυσιαστικών

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :

Οι μαθητές να είναι σε θέση να:

χρησιμοποιούν τα γένη των ουσιστικών

γράφουν σωστά τις καταλήξεις των ουσιαστικών

 

 

 

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Οι μαθητές να καταλάβουν

 τη χρήση των τριών γενών

 

 

Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να συμπληρώνουν τα γένη των ουσιαστικών και τις καταλήξεις τους.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 17:17 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)