Φωνολογική ενημερότητα - Διάκριση β/δ

Πρόκειται για μια άσκηση συμπλήρωσης κενών. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη άσκηση δίνουμε στο μαθητή μια σειρά λέξεων από τις οποίες λείπουν οι φθόγγοι β/δ. Αφού τις προφέρουμε, ζητάμε από το μαθητή να συμπληρώσει τα εν λόγω κενά με το σωστό φθόγγο και στη συνέχεια να τις διαβάσει
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  • Ικανότητα ανάγνωσης. 
  • Το λεξιλόγιο της άσκησης.
Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα β/δ
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική διάκριση β/δ.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:

  • Διάκριση των β/δ σε προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Ορθή προφορά των β/δ.

Δημιουργήθηκε στις 22/11/2013 16:22 από τον Μαριάννα Τηλιοπούλου (7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας)