Φωνολογική ενημερότητα - Διάκριση β/δ

Στη συγκεκριμένη άσκηση διαβάζουμε μια σειρά λέξεων και ζητάμε από το μαθητή να κυκλώσει τη λέξη που ακούει κάθε φορά. Έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε ελάχιστα ζεύγη λέξεων, δηλαδή, λέξεις που διαφέρουν όσο γίνεται λιγότερο (συνήθως μόνο ως προς ένα γράμμα).Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε την εστίαση του μαθητή αποκλειστικά στη διάκριση των φθόγγων (β/δ) που θέλουμε να διδάξουμε.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

  • Ικανότητα ανάγνωσης. 
  • Το λεξιλόγιο της άσκησης.

Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα β/δ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική διάκριση β/δ.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της διαφορετικής σημασίας των λέξεων, οι οποίες διαφέρουν ως προς το αρχικό τους σύμφωνο.
Λειτουργικοί Στόχοι:

  • Διάκριση των β/δ σε προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Ορθή προφορά των β/δ.

Δημιουργήθηκε στις 22/11/2013 15:28 από τον Μαριάννα Τηλιοπούλου (7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας)