Δικτόγλωσσο


Το φύλλο εργασίας περιέχει ένα κείμενο και εικόνες σχετικές μ'αυτό. Οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια των εικόνων να ανασυνθέσουν το κειμενο -έχει προηγηθεί ανάγνωση του κειμένου.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση των παρελθοντικών χρόνων Αορίστου-Παρατατικού
Γενικοί στόχοι:

Επικοινωνιακός στόχος - Εστίαση στον τύπο σε συνδυασμό με τη χρήση και τη σημασία του

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

Ρηματική όψη - διάκριση συνοπτικού/μη συνοπτικού τύπου

Λεξιλογικοί Στόχοι:
 Λεξιλόγιο επιπέδου Α2
Λειτουργικοί Στόχοι:
 .
Δημιουργήθηκε στις 17/11/2013 20:01 από τον Αγλαϊα Παναγιώτου (Δράση 1)