Δικτόγλωσσο

Το φύλλο εργασίας περιέχει ένα κείμενο και εικόνες σχετικές μ'αυτό. Οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια των εικόνων να ανασυνθέσουν το κειμενο -έχει προηγηθεί ανάγνωση του κειμένου. 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Γνώση των παρελθοντικών χρόνων Αορίστου-Παρατατικού

Γενικοί στόχοι:

Επικοινωνιακός στόχος - Εστίαση στον τύπο σε συνδυασμό με τη χρήση και τη σημασία του.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Ρηματική όψη - διάκριση συνοπτικού/μη συνοπτικού τύπου
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Λεξιλόγιο  επιπέδου Α2-Β1
Λειτουργικοί Στόχοι:

.

Δημιουργήθηκε στις 17/11/2013 19:32 από τον Αγλαϊα Παναγιώτου (Δράση 1)