Προσέχουμε το περιβάλλον

Το εν λόγω  σχέδιο μαθήματος αποσκοπεί στην εκμάθηση θεματικού λεξιλογίου αναφορικά με το περιβάλλον και στη διατύπωση και εύρεση λύσεων αναφορικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου και γραπτού λόγου που εστιάζουν την προσοχή των μαθητών σε εικόνες. Παράλληλα δίνεται το λεκτικό πρότυπο μιας συνέντευξης βάσει του οποίου οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν κυρίως προφορικά με στόχο να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Προσέχω το περιβάλλον - Προβληματίζομαι και παίρνω μέτρα κατά της μόλυνσης του περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Ενεστώτας ενεργητικής φωνής συχνόχρηστων ρημάτων 

Βασικό λεξιλόγιο για το περιβάλλον

Λέξεις Κλειδιά:
Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό, Περιβάλλον/οικολογία
Γενικοί στόχοι:

Να παίρνουν και να δίνουν συνέντευξη

Να περιγράφουν τι συμβαίνει στο περιβάλλον

Να φαντάζονται πώς ζουν άλλοι οργανισμοί

Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για  την περιβαλλοντική μόλυνση

Να επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές

Να συνεργάζονται με στόχο τη διατύπωση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εύρεση λύσεων

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Φυσικές Επιστήμες (και Τεχνολογία)
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διατύπωση υποθέσεων – ερωτημάτων, Διαμόρφωση προτύπων – Κατανόηση, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση, Επιχειρηματικότητα
Δομικοί Στόχοι :

Να εξασκηθούν στη χρήση ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Να εξασκηθούν στη χρήση δεοντικών ρηματικών φράσεων:  (Δεν) Πρέπει  να … / Χρειάζεται να … /  Απαιτείται να  … / Είναι απαραίτητο να … / Αποκλείεται να …. / Απαγορεύεται να … /  (Δεν) Επιτρέπεται να … / Επιβάλλεται να ….

Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες δομές για την περιγραφή του περιβάλλοντος

Να εκφράζονται αξιοποιώντας κυρίως υποτακτική σύνταξη

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Θεματικό λεξιλόγιο για το περιβάλλον

Λεξιλόγιο για την προστασία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να οργανώνουν σωστά μία συνέντευξη

Να παρατηρούν προσεχτικά εικόνες και να τις περιγράφουν αντλώντας στοιχεία από αυτές

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος αναμένεται ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιούν  το θεματικό λεξιλόγιο στην καθημερινή ζωή τους. Εξάλλου, αναμένεται ότι θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και θα εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν αλλάζοντας καθημερινές πρακτικές στη ζωή τους. Επίσης, μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της γλώσσας (για παράδειγμα η θεματική ενότητα έχει συνάφεια με την ενότητα: «Ο κόσμος γύρω μας»,  από το  σχολικό βιβλίο της Γλώσσας Γ’ Δημοτικού : «Τα απίθανα μολύβια», σελίδα 76), καθώς και στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος  με την ίδια θεματική ενότητα.

Δημιουργήθηκε στις 28/10/2013 18:35 από τον Αμπάτη Α. - Κατσάρου Χ. (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Π. Φαλήρου - 12ο Δ.Σ. Π. Φαλήρου)