Εξωτερική περιγραφή ανθρώπων

Το εν λόγω  σχέδιο μαθήματος αποσκοπεί στην εκμάθηση θεματικού λεξιλογίου αναφορικά με την εξωτερική περιγραφή ανθρώπων και στην αξιοποίησή του σε πολλές δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου και γραπτού λόγου που εστιάζουν την προσοχή των μαθητών σε εικόνες. 

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12

Διάστημα Εφαρμογής: 15/11/1012
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Περιγράφω τους φίλους μου / αγαπημένα μου πρόσωπα - Περιγράφω ανθρώπους που δε συμπαθώ
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Προτζέκτορας - Υπολογιστής
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ενεστώτας ενεργητικής φωνής συχνόχρηστων ρημάτων
Μορφολογία βασικών επιθέτων σε -ος / -η (-α)/ -ο
Λέξεις Κλειδιά:
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες, Ανθρώπινο σώμα, Ρούχα και χρώματα
Γενικοί στόχοι:

Να περιγράφουν εξωτερικά διαφορετικά πρόσωπα

Να συγκρίνουν εικόνες και να επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές

Να συνεργάζονται με στόχο τον εντοπισμό ανθρώπων

Να απομονώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διαμόρφωση προτύπων – Κατανόηση, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :

Να εξασκηθούν στη χρήση ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Να εξασκηθούν στη συμφωνία Επιθέτου – Ονόματος και Υποκειμένου - Κατηγορουμένου

Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες δομές για την εξωτερική περιγραφή ατόμων

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Θεματικό λεξιλόγιο για τις περιγραφές ανθρώπων

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να οργανώσουν σωστά μία περιγραφή ανθρώπου

Να παρατηρούν προσεχτικά εικόνες διαφορετικών ανθρώπων και να  τους περιγράφουν  αναλυτικά αντλώντας στοιχεία από αυτές

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος αναμένεται ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το θεματικό λεξιλόγιο στην καθημερινή ζωή τους όταν αναφέρονται σε προσφιλή τους πρόσωπα. Επίσης, αναμένεται ότι θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της γλώσσας  και θα μπορέσουν να αποκωδικοποιούν ευκολότερα τα περιγραφικά κείμενα.

Δημιουργήθηκε στις 28/10/2013 18:09 από τον Αμπάτη Α. - Κατσάρου Χ. (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Π.Φαλήρου - 12ο Δ.Σ. Π. Φαλήρου)