Χόμπι και τροπικά επιρρήματα (2)

Η παρούσα δειγματική διδασκαλία έχει ως  στόχο τη διδασκαλία τροπικών επιρρημάτων μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο. Επιδιώκει την εξάσκηση στη χρήση τους μέσα από την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και μέσα από την κατανόηση του  προφορικού λόγου. Στη διδασκαλία αυτή, χρησιμοποιούνται τα κειμενικά είδη της προφορικής αφήγησης ιστορίας, της γραπτής αφήγησης παραμυθιού και του διαλόγου κλειστού τύπου. Αξιοποιείται η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση του Γλωσσικού Εισερχομένου, η οποία θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. 
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
προφορική αφήγηση ιστορίας, γραπτή αφήγησης παραμυθιού και διάλογος κλειστού τύπου
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, ηχεία, πίνακας, μαρκαδόροι
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες της παρουσίασης για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα παραγωγής και κατανόησης  κειμένων, γνώση σχηματισμού επιθέτων και μετοχών
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία
Γενικοί στόχοι:
ΧΟΜΠΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (2)
Η παρούσα δειγματική διδασκαλία έχει ως  στόχο τη διδασκαλία τροπικών επιρρημάτων μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο. Επιδιώκει την εξάσκηση στη χρήση τους μέσα από την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και μέσα από την κατανόηση του  προφορικού λόγου. Στη διδασκαλία αυτή, χρησιμοποιούνται τα κειμενικά είδη της προφορικής αφήγησης ιστορίας, της γραπτής αφήγησης παραμυθιού και του διαλόγου κλειστού τύπου. Αξιοποιείται η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση του Γλωσσικού Εισερχομένου, η οποία θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Χρήση των τροπικών επιρρημάτων.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα χόμπι.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση των τροπικών επιρρημάτων σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Δημιουργήθηκε στις 24/07/2013 16:54 από τον Ειρήνη Βιριράκη, Φρειδερίκη Τσαμούρη (51ο Δ.Σ Θεσσαλονίκης)