Χόμπι και τροπικά επιρρήματα (1)

Η παρούσα δειγματική διδασκαλία έχει ως  στόχο τη διδασκαλία τροπικών επιρρημάτων μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο. Περιέχει τη συνοπτική παρουσίαση του σχηματισμού τους, αλλά και την εξάσκηση στη χρήση τους μέσα από την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και μέσα από την παραγωγή προφορικού διαλόγου. Αξιοποιείται η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση της Εστίασης στον Τύπο, η οποία θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. 
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Διάλογος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, ηχεία, πίνακας, μαρκαδόροι
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες της παρουσίασης για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα παραγωγής και κατανόησης  κειμένων, γνώση σχηματισμού επιθέτων και μετοχών
Λέξεις Κλειδιά:
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία, Αθλητισμός
Γενικοί στόχοι:
Η παρούσα δειγματική διδασκαλία έχει ως  στόχο τη διδασκαλία τροπικών επιρρημάτων μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο. Περιέχει τη συνοπτική παρουσίαση του σχηματισμού τους, αλλά και την εξάσκηση στη χρήση τους μέσα από την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και μέσα από την παραγωγή προφορικού διαλόγου. Αξιοποιείται η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση της Εστίασης στον Τύπο, η οποία θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Σχηματισμός και χρήση των τροπικών επιρρημάτων.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα χόμπι.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Σχηματισμός και χρήση των τροπικών επιρρημάτων σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Δημιουργήθηκε στις 24/07/2013 16:37 από τον Ειρήνη Βιριράκη, Φρειδερίκη Τσαμούρη (51ο Δ.Σ Θεσσαλονίκης)