Συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού: Μια ωραία πεταλούδα!

Η παρούσα δειγματική διδασκαλία έχει ως  στόχο τη διδασκαλία της γραμματικής συμφωνίας επιθέτου και ουσιαστικού. Το φαινόμενο της συμφωνίας απουσιάζει από πολλές γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει τις γραμματικές κατηγορίες του αριθμού, της πτώσης και του γένους, το οποίο διακρίνεται από το φυσικό γένος των έμψυχων ουσιαστικών. Οι κατηγορίες αυτές παίρνουν διάφορες τιμές κατά τη σύνθετη διαδικασία της συμφωνίας επιθέτου-ουσιαστικού.  Για το λόγο αυτό, εστιάζεται η προσοχή στις μορφολογικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιθέτων και ουσιαστικών (φαινόμενο της φωνηεντικής αρμονίας των καταλήξεων). Ακόμη, το φύλλο εργασίας χρησιμοποιεί τα κειμενικά είδη της αφήγησης παραμυθιού, του ομοιοκατάληκτου τραγουδιού και την εξάσκηση στην περιγραφή. Αξιοποιούνται οι γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις της Εστίασης στον Τύπο και του Γλωσσικού Εισερχομένου, οι οποίες θεωρούνται ως πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ηχεία, πίνακας, μαρκαδόροι
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα παραγωγής και κατανόησης απλών κειμένων
Λέξεις Κλειδιά:
Ζώα
Γενικοί στόχοι:
Η παρούσα δειγματική διδασκαλία έχει ως  στόχο τη διδασκαλία της γραμματικής συμφωνίας επιθέτου και ουσιαστικού. Το φαινόμενο της συμφωνίας απουσιάζει από πολλές γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει τις γραμματικές κατηγορίες του αριθμού, της πτώσης και του γένους, το οποίο διακρίνεται από το φυσικό γένος των έμψυχων ουσιαστικών. Οι κατηγορίες αυτές παίρνουν διάφορες τιμές κατά τη σύνθετη διαδικασία της συμφωνίας επιθέτου-ουσιαστικού.  Για το λόγο αυτό, εστιάζεται η προσοχή στις μορφολογικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιθέτων και ουσιαστικών (φαινόμενο της φωνηεντικής αρμονίας των καταλήξεων). Ακόμη, το φύλλο εργασίας χρησιμοποιεί τα κειμενικά είδη της αφήγησης παραμυθιού, του ομοιοκατάληκτου τραγουδιού και την εξάσκηση στην περιγραφή. Αξιοποιούνται οι γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις της Εστίασης στον Τύπο και του Γλωσσικού Εισερχομένου, οι οποίες θεωρούνται ως πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Εμπέδωση της γραμματικής συμφωνίας του επιθέτου με το ουσιαστικό.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με την πεταλούδα.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση της συμφωνίας επιθέτου-ουσιαστικού σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Δημιουργήθηκε στις 23/07/2013 14:39 από τον Ελένη Τουρούντζη, Φρειδερίκη Τσαμούρη, (6ο Δ.Δ.Σ Ευόσμου)