Οι τέσσερις εποχές

 

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος αποσκοπεί στην εκμάθηση θεματικού λεξιλογίου αναφορικά με τις τέσσερις εποχές (εξωτερικά τοπία, χρώματα, ρούχα, φρούτα). Περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου που εστιάζουν την προσοχή των μαθητών στις αλλαγές που παρατηρούνται γύρω μας ανάλογα με την εποχή που βρισκόμαστε. Παράλληλα καλλιεργεί την ικανότητά τους να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μέσω της περιγραφής εικόνων.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9

Διάστημα Εφαρμογής: 1/11/2012-1/4/2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Τι αλλάζει καθώς περνούν οι εποχές; Πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή μου

Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Υπολογιστής για την προβολή εικόνων
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ενεστώτας ενεργητικής φωνής συχνόχρηστων ρημάτων
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία, Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό, Ρούχα και χρώματα, Ο χρόνος, Ο καιρός/το κλίμα
Γενικοί στόχοι:

Να περιγράφουν τοπία και εξωτερική εμφάνιση ανθρώπων

Να επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές

Να συνεργάζονται με στόχο την παραγωγή ολοκληρωμένων περιγραφών

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διατύπωση υποθέσεων – ερωτημάτων, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :

Να εξασκηθούν στη χρήση ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες δομές για περιγραφή φυσικών τοπίων

Να  διατυπώνουν τις διαφορές που βλέπουν σε εικόνες

 

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Λεξιλόγιο για την περιγραφή φυσικών τοπίων

Λεξιλόγιο ρούχων και φρούτων ανάλογα με τις εποχές

 

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να εντοπίζουν και να κατανοούν τα βασικά στοιχεία από μία ιστορία (λειτουργική ανάγνωση του κειμένου)

Να επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές

 

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος αναμένεται ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιούν  το θεματικό λεξιλόγιο στην καθημερινή ζωή τους και θα το επεκτείνουν συνδυάζοντάς το με τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούν γύρω τους. Επίσης, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

 

Δημιουργήθηκε στις 11/07/2013 10:22 από τον Αναστασία Αμπάτη (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φαλήρου)