Φωνολογική ενημερότητα - Συλλαβισμός

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής, συγκεκριμένα στη διάκριση των φθόγγων [g] και [Ɉ], που υπακούει στον κανόνα: 
/g/+/a, o, u/→[g] π.χ. αγκάθι, αγκώνας, αγγούρι
/g/+/i, e/→[Ɉ]  π.χ. αγκίστρι, άγγελος
Η ορθογραφική εξάσκηση των μαθητών δεν είναι στους στόχους του φύλλου αυτού, αλλά δευτερευόντως, το γεγονός ότι η φωνολογική διάκριση [g] και [Ɉ] δε σχετίζεται με τη γραφηματική διάκριση «γγ» και «γκ» προσφέρεται για σχολιασμό κατά τη διδασκαλία.
Η βαρύτητα των ασκήσεων πέφτει στον συλλαβισμό. Οι μαθητές στο προηγούμενο φύλλο εργασίας ασκήθηκαν στη φωνολογική ενημερότητα και εξοικειώθηκαν με την λέξη ως μονάδα που αποτελείται από τους διάφορους φθόγγους. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στο να αντικρίσουν  οι μαθητές τη λέξη ως μονάδα που αποτελείται από μικρότερα σύνολα, τις συλλαβές. Η καθεμία από αυτές τις συλλαβές μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα σύμφωνα με ένα φωνήεν ή δίφθογγο ή να έχει μόνο ένα φωνήεν ή δίφθογγο, π.χ. μπά-λα, κό-ρη, α-κό-μα. Επίσης, μέσω ενός παιδικού τραγουδιού προσφέρεται στους μαθητές η υποψία σχετικά με τη χρησιμότητα της συλλαβής για την ομοιοκαταληξία.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας (προαιρετικά), μαρκαδόροι 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμη φωτοτυπία του φύλλου για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γραφή, ανάγνωση
Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ κ.ά. – συλλαβισμός, διάκριση ηχηρών-άηχων
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική ενημερότητα : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ, διπλά σύμφωνα, συλλαβισμός: ΦΣ, ΣΦ
Λεξιλογικοί Στόχοι:
το λεξιλόγιο των ασκήσεων, Εύρεση των λέξεων που απαρτίζουν  οι συλλαβές.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση του κατάλληλου φθόγγου  ανάλογα με το φωνολογικό περιβάλλον, ορθός συλλαβισμός
Δημιουργήθηκε στις 15/06/2013 18:08 από τον Ηρώ Τρουλάκη (3ο Δ.Σ Ρεθύμνου, 1ο Δ.Σ Λιμένα Χερσονήσου, 4ο και 50ο Δ.Σ Ηρακλείου)