Η όψη του ρήματος σε Ενεστώτα και Μέλλοντα. Διακρίνω το "θα" με το "να".

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει στην διδασκαλία του συνοπτικού και του εξακολουθητικού όπως αυτά εξυπηρετούνται από τους χρόνους του Ενεστώτα και του Μέλλοντα, για το παρόν και το μέλλον αντίστοιχα. Ο μαθητής χρειάζεται να αντιληφθεί την ιδιότητα του ρήματος να φέρει πληροφορίες εκτός από το χρόνο, το πρόσωπο και το ποιόν της ενέργειας και για την συχνότητα ή μη ή τη διάρκεια μιας πράξης. Επιλέγονται οι χρόνοι Ενεστώτας και Μέλλοντας που προσφέρονται περισσότερο για μια πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς οι μαθητές της συγκεκριμένης ΤΥ είναι πιο εξοικειωμένοι με τους δυο αυτούς χρόνους. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο μαθητής βλέπει δυο διαφορετικές περιπτώσεις που η όψη του ρήματος εκφράζεται. Ο χρόνος του Ενεστώτα μπορεί να καλύψει και τις δυο πλευρές της όψης, χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει αλλαγή στη μορφολογία του ρήματος. Στην περίπτωση αυτή τα συμφραζόμενα, οι υπόλοιποι όροι της πρότασης (χρονικοί δείκτες κ.ά) σε συνδυασμό με το νόημά της μπορούν να μας κάνουν να καταλάβουμε αν χρησιμοποιείται η συνοπτική ή η μη συνοπτική όψη του Ενεστώτα. Παράδειγμα: Εγώ παίζω με την αδερφή μου στο δωμάτιο (συνοπτικό). Κάθε απόγευμα παίζω με την αδερφή μου στο δωμάτιο (μη συνοπτικό). Επ΄αφορμής της διδασκαλίας του Ενεστώτα γίνεται αναφορά, όχι εκτενής, στις συζυγίες του ρήματος εστιασμένη στην Ενεργητική φωνή. Στην περίπτωση του Μέλλοντα, που διδάσκεται μετά τον Ενεστώτα, υπάρχει αλλαγή στη μορφολογία προκειμένου να δηλωθεί η αλλαγή που αφορά στη συχνότητα ή μη μιας πράξης. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα διδάσκονται οι δυο από τους τρεις Μέλλοντες, οι λεγόμενοι «συνοπτικός» και «εξακολουθητικός». Ο συντελεσμένος προτείνεται να διδαχθεί με τη διδασκαλία του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου, γιατί έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητό το ήδη συντελεσμένο γεγονός μεταφερόμενο σε μέλλοντα χρόνο. Τέλος η παρούσα δραστηριότητα στοχεύει στο να μπορέσουν οι μαθητές να διακρίνουν τα μόρια να και θα ως προς τη χρήση τους. Οι μαθητές χρειάζεται να διακρίνουν τα δυο μόρια ως προς τη νοηματική τους σχέση με την  πραγματικότητα (θα)  και την επιθυμία (να) αντίστοιχα.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 δ.ω (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Παιχνίδι
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας (προαιρετικά)
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
μαντήλι/κλειδιά και έγχρωμη φωτοτυπία του φύλλου για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
γραφή, ανάγνωση, διαχωρισμός του ρήματος από τα υπόλοιπα μέρη του λόγου, πρόσωπα του ρήματος
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Βουλγαρική, Ισπανική
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία, παιχνίδι
Γενικοί στόχοι:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει στην διδασκαλία του συνοπτικού και του εξακολουθητικού όπως αυτά εξυπηρετούνται από τους χρόνους του Ενεστώτα και του Μέλλοντα, για το παρόν και το μέλλον αντίστοιχα. Ο μαθητής χρειάζεται να αντιληφθεί την ιδιότητα του ρήματος να φέρει πληροφορίες εκτός από το χρόνο, το πρόσωπο και το ποιόν της ενέργειας και για την συχνότητα ή μη ή τη διάρκεια μιας πράξης. Επιλέγονται οι χρόνοι Ενεστώτας και Μέλλοντας που προσφέρονται περισσότερο για μια πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς οι μαθητές της συγκεκριμένης ΤΥ είναι πιο εξοικειωμένοι με τους δυο αυτούς χρόνους. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο μαθητής βλέπει δυο διαφορετικές περιπτώσεις που η όψη του ρήματος εκφράζεται. Ο χρόνος του Ενεστώτα μπορεί να καλύψει και τις δυο πλευρές της όψης, χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει αλλαγή στη μορφολογία του ρήματος. Στην περίπτωση αυτή τα συμφραζόμενα, οι υπόλοιποι όροι της πρότασης (χρονικοί δείκτες κ.ά) σε συνδυασμό με το νόημά της μπορούν να μας κάνουν να καταλάβουμε αν χρησιμοποιείται η συνοπτική ή η μη συνοπτική όψη του Ενεστώτα. Παράδειγμα: Εγώ παίζω με την αδερφή μου στο δωμάτιο (συνοπτικό). Κάθε απόγευμα παίζω με την αδερφή μου στο δωμάτιο (μη συνοπτικό). Επ΄αφορμής της διδασκαλίας του Ενεστώτα γίνεται αναφορά, όχι εκτενής, στις συζυγίες του ρήματος εστιασμένη στην Ενεργητική φωνή. Στην περίπτωση του Μέλλοντα, που διδάσκεται μετά τον Ενεστώτα, υπάρχει αλλαγή στη μορφολογία προκειμένου να δηλωθεί η αλλαγή που αφορά στη συχνότητα ή μη μιας πράξης. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα διδάσκονται οι δυο από τους τρεις Μέλλοντες, οι λεγόμενοι «συνοπτικός» και «εξακολουθητικός». Ο συντελεσμένος προτείνεται να διδαχθεί με τη διδασκαλία του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου, γιατί έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητό το ήδη συντελεσμένο γεγονός μεταφερόμενο σε μέλλοντα χρόνο. Τέλος η παρούσα δραστηριότητα στοχεύει στο να μπορέσουν οι μαθητές να διακρίνουν τα μόρια να και θα ως προς τη χρήση τους. Οι μαθητές χρειάζεται να διακρίνουν τα δυο μόρια ως προς τη νοηματική τους σχέση με την  πραγματικότητα (θα)  και την επιθυμία (να) αντίστοιχα.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
Επίγνωση της μορφολογικής διάκρισης Ενεστώτα-Μέλλοντα, Συνοπτικού και εξακολουθητικού Μέλλοντα και των μορίων να-θα
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εύρεση των λέξεων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Λεξιλόγιο σχετικό με το σχολικό περιβάλλον
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση του κατάλληλου χρόνου, ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα, αλλά και τη συχνότητα και τη διάρκεια μιας πράξης.
Συμμέτοχοι:
- Μαριεύα Κηλαιδάκη (3ο Δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου)

Δημιουργήθηκε στις 15/06/2013 16:29 από τον Ηρώ Τρουλάκη (3ο Δ.Σ Ρεθύμνου, 1ο Δ.Σ Λιμένα Χερσονήσου, 4ο και 50ο Δ.Σ Ηρακλείου)