Στίξη: Με βοηθά να διαβάζω και να γράφω. Με βοηθά να καταλαβαίνω!

Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της στίξης. Η σύνδεση των σημείων στίξης με την ανάγνωση και την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού η προφορικού λόγου, οι αναγκαίες παύσεις ανάμεσα σε λέξεις ή προτάσεις, ώστε να ξεκουράζεται ο πομπός του μηνύματος και να προλαβαίνει ο δέκτης του να το επεξεργαστεί, βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν πρώτα πρώτα τη γλώσσα ως πράξη επικοινωνίας και έπειτα τα σημεία στίξης ως βοηθητικά στοιχεία για να φθάσει το μήνυμα-νόημα στον αποδέκτη του με σαφήνεια, χωρίς αυτό να αλλοιώνεται ή να μπορεί να παρερμηνευθεί. Μια άλλη λειτουργία των σημείων στίξης αφορά την αμφισημία πολύ συχνά του λόγου, την οποία η σωστή στίξη (δηλαδή η κατάλληλη για τον στόχο του μηνύματος) συμβάλλει στην ακριβή απόδοση και πρόσληψη του μηνύματος. Συνοδευτικά με τα σημεία της στίξης τίθεται το ζήτημα του χρωματισμού της φωνής που είτε σε ορισμένες περιστάσεις του λόγου συνδέεται απόλυτα με τη στίξη είτε σε άλλες όχι βοηθά πάντοτε στην απόδοση του επιθυμητού νοήματος. Προκειμένου να εμπεδωθούν οι παραπάνω στόχοι οι μαθητές καλούνται να ακούσουν ένα απλό κείμενο καθημερινής περίστασης δύο φορές. Τη μία φορά το ακούν χωρίς στίξη και την δεύτερη με στίξη. Έπειτα γίνεται συζήτηση προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι οι μαθητές φορείς των παραπάνω διαπιστώσεων και ο εκπαιδευτικός να συμπληρώσει ό, τι χρειάζεται. Έπειτα οι μαθητές κάνουν ανάγνωση του ίδιου κειμένου προσπαθώντας να εφαρμόσουν τα όσα έχουν ειπωθεί προηγουμένως σχετικά με τη στίξη και τον χρωματισμό της φωνής. Το ίδιο κάνουν και σε ανάλογη άσκηση παρακάτω. Τέλος τους ζητείται να γράψουν ένα εικονικό διάλογο, όπου θα εφαρμόσουν στο γραπτό λόγο τα όσα διδάχθηκαν παραπάνω.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 δ.ω (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12

Διάστημα Εφαρμογής: Απρίλιος 2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Αφήγηση
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας, μαρκαδόροι, μαγνητόφωνο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες της παρουσίασης για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα παραγωγής και κατανόησης απλών κειμένων και στοιχειωδών γραμματικών κατηγοριών.
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Ο τόπος όπου ζω/Η πόλη/Το χωριό
Γενικοί στόχοι:
Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της στίξης. Η σύνδεση των σημείων στίξης με την ανάγνωση και την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού η προφορικού λόγου, οι αναγκαίες παύσεις ανάμεσα σε λέξεις ή προτάσεις, ώστε να ξεκουράζεται ο πομπός του μηνύματος και να προλαβαίνει ο δέκτης του να το επεξεργαστεί, βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν πρώτα πρώτα τη γλώσσα ως πράξη επικοινωνίας και έπειτα τα σημεία στίξης ως βοηθητικά στοιχεία για να φθάσει το μήνυμα-νόημα στον αποδέκτη του με σαφήνεια, χωρίς αυτό να αλλοιώνεται ή να μπορεί να παρερμηνευθεί. Μια άλλη λειτουργία των σημείων στίξης αφορά την αμφισημία πολύ συχνά του λόγου, την οποία η σωστή στίξη (δηλαδή η κατάλληλη για τον στόχο του μηνύματος) συμβάλλει στην ακριβή απόδοση και πρόσληψη του μηνύματος. Συνοδευτικά με τα σημεία της στίξης τίθεται το ζήτημα του χρωματισμού της φωνής που είτε σε ορισμένες περιστάσεις του λόγου συνδέεται απόλυτα με τη στίξη είτε σε άλλες όχι βοηθά πάντοτε στην απόδοση του επιθυμητού νοήματος. Προκειμένου να εμπεδωθούν οι παραπάνω στόχοι οι μαθητές καλούνται να ακούσουν ένα απλό κείμενο καθημερινής περίστασης δύο φορές. Τη μία φορά το ακούν χωρίς στίξη και την δεύτερη με στίξη. Έπειτα γίνεται συζήτηση προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι οι μαθητές φορείς των παραπάνω διαπιστώσεων και ο εκπαιδευτικός να συμπληρώσει ό, τι χρειάζεται. Έπειτα οι μαθητές κάνουν ανάγνωση του ίδιου κειμένου προσπαθώντας να εφαρμόσουν τα όσα έχουν ειπωθεί προηγουμένως σχετικά με τη στίξη και τον χρωματισμό της φωνής. Το ίδιο κάνουν και σε ανάλογη άσκηση παρακάτω. Τέλος τους ζητείται να γράψουν ένα εικονικό διάλογο, όπου θα εφαρμόσουν στο γραπτό λόγο τα όσα διδάχθηκαν παραπάνω.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση, Πολιτειότητα
Δομικοί Στόχοι :
Η σύνδεση των σημείων στίξης με την ανάγνωση και την κατανόηση γραπτού η προφορικού λόγου, οι αναγκαίες παύσεις ανάμεσα σε λέξεις ή προτάσεις…
Λεξιλογικοί Στόχοι:
λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση των κατάλληλων σημείων στίξης σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας

Δημιουργήθηκε στις 27/05/2013 09:36 από τον Ηρώ Τρουλάκη (3ο Δ.Σ Ρεθύμνου, 1ο Δ.Σ Λιμένα Χερσονήσου, 4ο και 50ο Δ.Σ Ηρακλείου)