Παρατακτική σύνδεση - Απλές και επαυξημένες προτάσεις

Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης των παρατακτικών συνδέσμων και-αλλά κά., συγκεκριμένα της παράταξης όμοιων ή αναμενόμενων όρων και ανόμοιων ή μη αναμενόμενων, αντίστοιχα. Αξιοποιείται η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση του Γλωσσικού Εισερχομένου, η οποία θεωρείται ως μια από τις πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας της  προσέγγισης  αυτής είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. Περιέχει και ένα Δικτόλωσσο, μια δραστηριότητα δηλαδή που ωθεί τους μαθητές στη διαπραγμάτευση του γραμματικού φαινομένου που μας ενδιαφέρει, μέσα από την προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν ένα κείμενο. Στη δειγματική αυτή διδασκαλία γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν τα παιδιά τη σημασία του ρήματος ως βασικού κορμού μιας πρότασης, καθώς και να το διακρίνουν από άλλα μέρη του λόγου (κυρίως τα ουσιαστικά και τα επίθετα). Μέσα από τις παραπάνω γλωσοδιδακτικές προσεγγίσεις και σε συνδυασμό με τη ρητή μάθηση δίδεται στα παιδιά η δυνατότητα-παρότρυνση της αυτοδιόρθωσης που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, στο πλαίσιο της εξοικείωσης με την προτασιακή δομή γίνεται μια εισαγωγή (μέσω άσκησης) στο διαχωρισμό των προτάσεων σε απλές και επαυξημένες ανάλογα με το πλήθος των μερών του λόγου που περιλαμβάνουν.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 δ.ω. (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12

Διάστημα Εφαρμογής: Απρίλιος 2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Αφήγηση
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας, μαρκαδόροι
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες της παρουσίασης για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα παραγωγής και κατανόησης απλών κειμένων και στοιχειωδών γραμματικών κατηγοριών.
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Αγγλική, Αλβανική, Ρουμανική, Βουλγαρική, Γεωργιανή, Χίντι
Λέξεις Κλειδιά:
Έθιμα / Γιορτές / Συνήθειες
Γενικοί στόχοι:
Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης των παρατακτικών συνδέσμων και-αλλά κά., συγκεκριμένα της παράταξης όμοιων ή αναμενόμενων όρων και ανόμοιων ή μη αναμενόμενων, αντίστοιχα. Αξιοποιείται η γλωσσοδιδακτική προσέγγιση του Γλωσσικού Εισερχομένου, η οποία θεωρείται ως μια από τις πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας της  προσέγγισης  αυτής είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. Περιέχει και ένα Δικτόλωσσο, μια δραστηριότητα δηλαδή που ωθεί τους μαθητές στη διαπραγμάτευση του γραμματικού φαινομένου που μας ενδιαφέρει, μέσα από την προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν ένα κείμενο. Στη δειγματική αυτή διδασκαλία γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν τα παιδιά τη σημασία του ρήματος ως βασικού κορμού μιας πρότασης, καθώς και να το διακρίνουν από άλλα μέρη του λόγου (κυρίως τα ουσιαστικά και τα επίθετα). Μέσα από τις παραπάνω γλωωσοδιδακτικές προσεγγίσεις και σε συνδυασμό με τη ρητή μάθηση δίδεται στα παιδιά η δυνατότητα-παρότρυνση της αυτοδιόρθωσης που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, στο πλαίσιο της εξοικείωσης με την προτασιακή δομή γίνεται μια εισαγωγή (μέσω άσκησης) στο διαχωρισμό των προτάσεων σε απλές και επαυξημένες ανάλογα με το πλήθος των μερών του λόγου που περιλαμβάνουν.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση, Πολιτειότητα
Δομικοί Στόχοι :
Εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης των παρατακτικών συνδέσμων και-αλλά, συγκεκριμένα της παράταξης όμοιων ή αναμενόμενων όρων και ανόμοιων ή μη αναμενόμενων, αντίστοιχα.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Λεξιλόγιο σχετικό με το έθιμο του καρναβαλιού.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση των κατάλληλων παρατακτικών συνδέσμων (και-αλλά) σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Δημιουργήθηκε στις 27/05/2013 09:36 από τον Ηρώ Τρουλάκη (3ο Δ.Σ Ρεθύμνου, 1ο Δ.Σ Λιμένα Χερσονήσου, 4ο και 50ο Δ.Σ Ηρακλείου)