"Φρούτα και λαχανικά"

Η εκμάθηση του λεξιλογίου αποτελεί έναν σημαντικό στόχο στο πλαίσιο της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία του θεματικού λεξιλογίου που σχετίζεται με τα φρούτα και τα λαχανικά. Αποτελείται από δραστηριότητες οι οποίες περιέχουν ποικίλο εποπτικό υλικό προκειμένου να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο τόσο ατομικών όσο και ομαδικών ασκήσεων οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα φρούτα και τα λαχανικά και να κατανοήσουν τη διαδικασία της αγοράς τους.

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Ψωνίζω φρούτα και λαχανικά!
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
  • Η/Υ
  • προτζέκτορας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
  • φύλλα εργασίας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Καμία.
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Οποιαδήποτε γνωρίζουν οι μαθητές.
Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να γνωρίσουν το λεξιλόγιο που αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να είναι σε θέση να ανακαλέσουν γραπτά με σωστή ορθογραφία τις λέξεις που διδάχτηκαν και αφορούν τα φρούτα και τα λαχανικά.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το θεματικό λεξιλόγιο που αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα από εικόνες και δραστηριότητες.
Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια των λέξεων τεμάχιο, ματσάκι, σκελίδα, γραμμάρια.
Οι μαθητές να κατανοήσουν μεταφορικές φράσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται λέξεις από φρούτα ή λαχανικά.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία της αγοράς φρούτων και λαχανικών.
Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες και να αναγνωρίσουν μέσα σε μία εικόνα όσα φρούτα ή λαχανικά γνωρίζουν.

Δημιουργήθηκε στις 25/05/2013 22:31 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)