21η Μαρτίου- Βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο

1. Συστήνεται  να γραφεί στον πίνακα κάποια λέξη - φράση που να αποτελέσει την αφόρμηση.
2. Συζητάμε ορισμένους από τους  τρόπους που ο δικός μας πολιτισμός έρχεται σε επαφή με άλλους:
3. Προβολή ταινίας μικρού μήκους, “Ρατσισμός-Ζυμαροχώρα” (βλ. www.diapolis.auth.auth.gr. >Τα μαθήματά μου> ΥΔΤΥ > Εκπαιδευτικό υλικό > οπτικοακουστικό υλικό > Ταινίες ΥΠΔΒΜΘ
4. Συζήτηση για το ζήτημα της αλληλεπίδρασης εστιασμένη στη γλώσσα. Είναι καλό η κακό που η γλώσσα μας επηρεάζεται από αυτή την επαφή;
5. Τι δείχνει το γεγονός ότι πολλές έννοιες όπως αγάπη, φιλία, έρωτας, γιορτή, χορός, τραγούδι, φαγητό, νερό, κρύο, ζέστη, χώμα κλπ υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες;
6. Υπάρχουν όμως και διαφορές μεταξύ των ανθρώπων: 
7. Αξιοποιούμε τον όρο  «βία»,  προκαλούμε τα παιδιά να εκφράσουν στερεότυπα
8. Διδακτικές δραστηριότητες για την ετερότητα και την  κοινωνική συνοχή στην εκπαίδευση με δυο παιχνίδια
9. Παιχνίδι-γλωσσική δραστηριότητα μέσω της «Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού».
10. Ακούμε- βλέπουμε - παίζουμε - ενημερωνόμαστε για άλλους πολιτισμούς.
11. Τέλος, από το βιβλίο: Ένας κόσμος που χωράει πολλούς κόσμους, σ. 68 διαβάζουμε το : «Νέλη –από Βουλγαρία».

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 δ.ω (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12

Διάστημα Εφαρμογής: Μάρτιος 2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Δίκαιο, Κοινωνιολογία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Συζήτηση για τα στερεότυπα, τον ρατσισμό, την περιθωριοποίηση, το διαφορετικό και το ίδιο. Συσχέτιση των παραπάνω με την βία.
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
υπολογιστής
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, το υλικό (διδακτικό, βοηθητικό κ.ά.) της πλατφόρμας της Δράσης 1 «Υποστήριξη της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής», χαρτάκια δυο χρωμάτων για το παιχνίδι
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
κλίση ρημάτων ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής στον ενεστώτα, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Αγγλική, Ιταλική, Αλβανική, Αραβική, Ρουμανική, Βουλγαρική, Γεωργιανή, Χίντι
Λέξεις Κλειδιά:
Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Εθνικότητες και χώρες, Πολιτική/Η δημόσια ζωή, Έθιμα / Γιορτές / Συνήθειες
Γενικοί στόχοι:
Γενικός στόχος είναι η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως β’ με παράλληλη ουσιαστική σύνδεση της διδασκαλίας στην ΤΥ με το αναλυτικό πρόγραμμα στην κύρια τάξη των μαθητών και η νοηματοδότηση της μάθησης και στις δύο περιπτώσεις.  Ο στόχος αυτός λειτουργεί αποτρεπτικά στη σχολική αποτυχία ή/και διαρροή. Καλλιεργούνται στους μαθητές πολλές από τις λεγόμενες βασικές ικανότητες και δεξιότητες (key competencies), όπως είναι η δημιουργικότητα, η αυτοεκτίμηση, η αλληλεπίδραση μέσα σε ετερογενείς ομάδες, η συνεργασία, η διαχείριση συγκρούσεων, η αυτόνομη δράση, η ικανότητα να ενεργεί κανείς μέσα στη συνολική εικόνα, να θέτει στόχους και να επιδιώκει συστηματικά την επίτευξή τους. Παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση της μεικτής τάξης με την τάξη υποδοχής και το βίωμα της αλληλεγγύης και της ισότητας μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας και την απόρριψη του αξιολογικού κριτηρίου που τη συνοδεύει σε ρατσιστικά συμφραζόμενα.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση, Πολιτειότητα
Δομικοί Στόχοι :
Ορθογραφία των καινούριων λέξεων. Ερμηνευτική κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου.Κατανόηση και ερμηνεία προφορικού και γραπτού λόγου. Παραγωγή, διαπραγμάτευση και αξιολόγηση του νοήματος στον προφορικό και γραπτό λόγο. Επέκταση στη διδασκαλία της γραμματικής συμφωνίας επιθέτου-ουσιαστικού.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατάκτηση του λεξιλογίου που σχετίζεται με τον ρατσισμό, τα στερεότυπα και τη διαφορετικότητα.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Αφήγηση ιστορίας (σε προφορικό και γραπτό λόγο). Διάλογος μεταξύ μειοψηφίας και πλειοψηφίας σχετικά με το βίωμα της περιθωριοποίησης. Παραγωγή προφορικού ή/και γραπτού λόγου με αφορμή βίντεο. Έκφραση συναισθημάτων σε προφορικό λόγο.
Δημιουργήθηκε στις 27/05/2013 09:36 από τον Ηρώ Τρουλάκη (3ο Δ.Σ Ρεθύμνου, 1ο Δ.Σ Λιμένα Χερσονήσου, 4ο και 50ο Δ.Σ Ηρακλείου)