«Ο απίστευτος Σπάιντερμαν»

Η παρούσα δραστηριότητα αναφέρεται στη διδασκαλία του Αορίστου. Πρόκειται για μία δραστηριότητα γλωσσικού εισερχομένου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν ακόμη οι μαθητές έρθουν σε επαφή με τη ρητή διδασκαλία του εν λόγω χρόνου. Σε αυτή τη φάση, καλούνται να επεξεργαστούν το χρονολογικό προσδιορισμό προτάσεων που εξιστορούν τη ζωή ενός αγαπημένου ήρωα, του Σπάιντερμαν, λαμβάνοντας βοήθεια από επιρρηματικές φράσεις και λέξεις που δηλώνουν το χρόνο αναφοράς των γεγονότων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές καλούνται να εμπεδώσουν το γεγονός ότι ο Αόριστος χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία πράξη που έγινε στο παρελθόν και ότι ο χρόνος των ρημάτων από το παρόν (Ενεστώτας) στο παρελθόν (Αόριστος) αλλάζει μορφολογικά και σημασιολογικά.  

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
  • φύλλα εργασίας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Οι μαθητές να έχουν διδαχθεί τον Ενεστώτα.
Λέξεις Κλειδιά:
Περιγραφή της ζωής ενός ήρωα
Γενικοί στόχοι:
  •    Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη χρονική βαθμίδα στην οποία αναφέρεται μια πρόταση (παρόν/παρελθόν).
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
  •       Οι μαθητές να κατανοήσουν τις χρονικές βαθμίδες του παρόντος και του παρελθόντος και η λειτουργία τους σε μία πρόταση.
  •        Οι μαθητές να είναι σε θέση να διακρίνουν τα ρήματα που αναφέρονται στο παρελθόν (Αόριστος) από τα ρήματα που αναφέρονται στο παρόν (Ενεστώτας).
  •        Οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν τις φράσεις που δηλώνουν χρόνο με τη χρονική βαθμίδα στην οποία αναφέρονται.
  •       Οι μαθητές να είναι σε θέση να διακρίνουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στα ρήματα από το σχηματισμό του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
  •      Οι μαθητές να γνωρίσουν λέξεις και φράσεις που δηλώνουν τις χρονικές βαθμίδες του παρόντος και του παρελθόντος.
Λειτουργικοί Στόχοι:
  •    Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία των ρημάτων στον Ενεστώτα και στον Αόριστο στο πλαίσιο ενός κειμένου.
Δημιουργήθηκε στις 16/05/2013 16:56 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)