"Η διδασκαλία της Υποτακτικής: ένα παράδειγμα εστίασης στον τύπο"

Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει στόχο να διδάξει στους μαθητές την Υποτακτική του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής μέσα από τη διδακτική μέθοδο της εστίασης στον τύπο. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται στους  μαθητές  ασκήσεις στις οποίες τους ζητείται να διακρίνουν τους τύπους της Υποτακτικής και να κατανοήσουν τη λειτουργία της. Στη συνέχεια καλούνται να παράγουν οι ίδιοι σχετικό γραπτό κείμενο.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Περιγραφή της καθημερινότητας των κατοίκων σε έναν φανταστικό πλανήτη.
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
  •  Φύλλα εργασίας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Οι μαθητές να έχουν διδαχθεί τα ρήματα Ενεργητικής Φωνής στον Ενεστώτα και στον Αόριστο.

Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή ρουτίνα
Γενικοί στόχοι:
  • Οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία της Υποτακτικής έγκλισης του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής σε ένα κείμενο.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
  • Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η χρήση της Υποτακτικής σε ένα κείμενο γίνεται με τα μόρια να ή ας.
  • Οι μαθητές να κατανοήσουν τις λειτουργίες της Υποτακτικής (επιθυμία, πρόταση/προτροπή, ευχή) σε ένα κείμενο.
  • Οι μαθητές να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι ανάλογα με την όψη του ρήματος δηλώνουμε το στιγμιαίο ή το συνεχές χρονικό διάστημα.
  • Οι μαθητές να γνωρίσουν εκφράσεις ή ρήματα τα οποία δηλώνουν πότε θα γίνει χρήση του στιγμιαίου ή του συνεχούς τύπου της Υποτακτικής έγκλισης.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
  • Οι μαθητές να γνωρίσουν λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιήσουν είτε το στιγμιαίο είτε το συνεχή τύπο της Υποτακτικής έγκλισης.
Λειτουργικοί Στόχοι:
  •     Οι μαθητές να είναι σε θέση να παράγουν ένα δικό τους κείμενο χρησιμοποιώντας την Υποτακτική έγκλιση τόσο του στιγμιαίου όσο  και συνεχούς τύπου.
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Οι μαθητές στο τέλος της διδασκαλίας θα κληθούν να παράγουν γραπτό κείμενο με τους τύπους της Υποτακτικής έγκλισης που θα αφορά τόσο τον συνοπτικό όσο και τον εξακολουθητικό τύπο του ρήματος.

Δημιουργήθηκε στις 15/05/2013 13:48 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)