"Περιγραφή προσώπων"

Η παρούσα διδακτική δραστηριότητα αναφέρεται στην περιγραφή προσώπων. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά των ατόμων μέσω εικόνων και παραδειγμάτων. Επιπλέον, μέσα από επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν ένα πρόσωπο ως προς συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά. Έμφαση δίνεται στη διάκριση του επιθέτου από το ουσιαστικό και στη σημαντικότητα του πρώτου σε ό,τι αφορά στην περιγραφή.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
  • φύλλα εργασίας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Οι μαθητές να έχουν διδαχθεί τα ουσιαστικά και τα επίθετα.
Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες
Γενικοί στόχοι:

  • Οι μαθητές να είναι σε θέση να προβαίνουν σε φυσική περιγραφή προσώπων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίθετα και ουσιαστικά.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
  •  Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το ρόλο των επιθέτων στην περιγραφή προσώπων.
  • Οι μαθητές να είναι σε θέση να διακρίνουν τα επίθετα από τα ουσιαστικά τα οποία προσδιορίζουν όταν περιγράφουν ένα πρόσωπο.
  • Οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν το επίθετο με το ουσιαστικό το οποίο προσδιορίζει προβαίνοντας στην κατάλληλη γραμματική συμφωνία (μαύρα μαλλιά, παχουλός κύριος κ.τ.λ.)
Λεξιλογικοί Στόχοι:
  • Οι μαθητές να γνωρίσουν επίθετα και ουσιαστικά που αφορούν την περιγραφή προσώπων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
  • Οι μαθητές να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα επίθετα ανάλογα με τα πρόσωπα τα οποία καλούνται να περιγράψουν.
Άλλοι Στόχοι

Δημιουργήθηκε στις 15/05/2013 12:59 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)