Φωνολογική ενημερότητα

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής, Στοχεύει συγκεκριμένα στη διάκριση των φθόγγων γ/γκ/γγ, π/μπ, δ/ντ, όπου συνήθως συναντάται σύγχυση.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Νηπιαγωγείο, Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Υπολογιστής, προβολέας (προαιρετικά), μαρκαδόροι 

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

Έγχρωμη φωτοτυπία του φύλλου για τους μαθητές

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
γραφή, ανάγνωση
Γενικοί στόχοι:
Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής.Στοχεύει κυρίως στη διάκριση των φθόγγων : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική ενημερότητα : δ / ντ, β /μπ, γ / γκ /γγ
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εύρεση των λέξεων που αντιστοιχούν στο οπτικό ερέθισμα.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση του κατάλληλου φθόγγου, ανάλογα με το φωνολογικό περιβάλλον.
Δημιουργήθηκε στις 13/05/2013 21:26 από τον Ηρώ Τρουλάκη (3ο Δ.Σ Ρεθύμνου, 1ο Δ.Σ Λιμένα Χερσονήσου, 4ο και 50ο Δ.Σ Ηρακλείου)