Παρατακτική σύνδεση: και-αλλά

Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης των παρατακτικών συνδέσμων και-αλλά, συγκεκριμένα της παράταξης όμοιων ή αναμενόμενων όρων και ανόμοιων ή μη αναμενόμενων, αντίστοιχα. Αξιοποιούνται οι γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις της Εστίασης στον Τύπο και του Γλωσσικού Εισερχομένου, οι οποίες θεωρούνται ως πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. Περιέχει και ένα Δικτόλωσσο, μια δραστηριότητα δηλαδή που ωθεί τους μαθητές στη διαπραγμάτευση του γραμματικού φαινομένου που μας ενδιαφέρει, μέσα από την προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν ένα κείμενο.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9

Διάστημα Εφαρμογής: Μάρτιος 2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Αφήγηση, περιγραφή
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας, μαρκαδόροι
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες της παρουσίασης για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα παραγωγής και κατανόησης απλών κειμένων και στοιχειωδών γραμματικών κατηγοριών όπως το γένος, ο αριθμός κτλ
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή ρουτίνα, Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες
Γενικοί στόχοι:
Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης των παρατακτικών συνδέσμων και-αλλά, συγκεκριμένα της παράταξης όμοιων ή αναμενόμενων όρων και ανόμοιων ή μη αναμενόμενων, αντίστοιχα. Αξιοποιούνται οι γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις της Εστίασης στον Τύπο και του Γλωσσικού Εισερχομένου, οι οποίες θεωρούνται ως πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής. Περιέχει και ένα Δικτόλωσσο, μια δραστηριότητα δηλαδή που ωθεί τους μαθητές στη διαπραγμάτευση του γραμματικού φαινομένου που μας ενδιαφέρει, μέσα από την προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν ένα κείμενο.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης των παρατακτικών συνδέσμων και-αλλά, συγκεκριμένα της παράταξης όμοιων ή αναμενόμενων όρων και ανόμοιων ή μη αναμενόμενων, αντίστοιχα.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση των κατάλληλων παρατακτικών συνδέσμων (και-αλλά) σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Δημιουργήθηκε στις 09/05/2013 18:41 από τον Φρειδερίκη Τσαμούρη (2ο Δ.Σ Κορδελιού, 6ο Δ.Δ.Σ Κοερδελιού, 51ο Δ.Σ Θεσ/νίκης, 6ο Δ.Δ.Σ Ευόσμου, 7ο Δ.Σ Ευόσμου)