Φωνολογική διάκριση /g/ και /Ɉ/

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής, συγκεκριμένα στη διάκριση των φθόγγων [g] και [Ɉ], που υπακούει στον κανόνα: 
/g/+/a, o, u/→[g] π.χ. αγκάθι, αγκώνας, αγγούρι
/g/+/i, e/→[Ɉ]  π.χ. αγκίστρι, άγγελος
Η ορθογραφική εξάσκηση των μαθητών δεν είναι στους στόχους του φύλλου αυτού, αλλά δευτερευόντως, το γεγονός ότι η φωνολογική διάκριση [g] και [Ɉ] δε σχετίζεται με τη γραφηματική διάκριση «γγ» και «γκ» προσφέρεται για σχολιασμό κατά τη διδασκαλία.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Νηπιαγωγείο, Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας (προαιρετικά), μαρκαδόροι 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμη φωτοτυπία του φύλλου για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γραφή, ανάγνωση
Γενικοί στόχοι:
Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας στοχεύει στην ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής, συγκεκριμένα στη διάκριση των φθόγγων [g] και [Ɉ], που υπακούει στον κανόνα: 
/g/+/a, o, u/→[g] π.χ. αγκάθι, αγκώνας, αγγούρι
/g/+/i, e/→[Ɉ]  π.χ. αγκίστρι, άγγελος
Η ορθογραφική εξάσκηση των μαθητών δεν είναι στους στόχους του φύλλου αυτού, αλλά δευτερευόντως, το γεγονός ότι η φωνολογική διάκριση [g] και [Ɉ] δε σχετίζεται με τη γραφηματική διάκριση «γγ» και «γκ» προσφέρεται για σχολιασμό κατά τη διδασκαλία.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Επίγνωση της φωνολογικής διάκρισης μεταξύ [g] και [Ɉ].
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εύρεση των λέξεων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση του κατάλληλου φθόγγου, ανάλογα με το φωνολογικό περιβάλλον.
Δημιουργήθηκε στις 08/05/2013 22:57 από τον Φρειδερίκη Τσαμούρη (6ο Δ.Δ.Σ Κορδελιού)