Η ρηματική όψη στο παρελθόν

Δειγματική διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης της ρηματικής όψης στο παρελθόν, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα επιρρηματικά στοιχεία. Αξιοποιούνται οι γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις της Εστίασης στον Τύπο και του Γλωσσικού Εισερχομένου, οι οποίες θεωρούνται ως πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πυρήνας των προσεγγίσεων αυτών είναι η έμφαση στο περιεχόμενο και, παράλληλα, η υπόρητη, αλλά εστιασμένη διδασκαλία της γραμματικής.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12

Διάστημα Εφαρμογής: Φεβρουάριος 2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Δραματοποίηση, γράμμα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, προβολέας, μαρκαδόροι
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Έγχρωμες φωτοτυπίες της παρουσίασης, καθώς και του εντύπου για τη σημείωση των απαντήσεων της άσκησης του Γλωσσικού Εισερχομένου για τους μαθητές
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Σχηματισμός των συνοπτικών και μη συνοπτικών ρηματικών τύπων.
Λέξεις Κλειδιά:
Θάλασσα, Επαγγέλματα, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία, Ταξίδια
Γενικοί στόχοι:
Εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης της ρηματικής όψης στο παρελθόν, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα επιρρηματικά στοιχεία.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης της ρηματικής όψης στο παρελθόν, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα επιρρηματικά στοιχεία.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Θεματικό λεξιλόγιο επαγγελμάτων και διακοπών.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Χρήση των κατάλληλων παρελθοντικών συνοπτικών και μη συνοπτικών τύπων σε γραπτές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας.
Δημιουργήθηκε στις 08/05/2013 19:52 από τον Φρειδερίκη Τσαμούρη (2ο Δ.Σ Κορδελιού, 6ο Δ.Δ.Σ Κοερδελιού, 51ο Δ.Σ Θεσ/νίκης, 6ο Δ.Δ.Σ Ευόσμου, 7ο Δ.Σ Ευόσμου)