Ποσοστά – Διδασκαλία Γλώσσας και Μαθηματικών

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στην προσέγγιση «διδασκαλία γλώσσας με βάση το περιεχόμενο».  Έχει σχεδιαστεί για μαθητές Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου, επιπέδου Ελληνομάθειας Α2 ή/και Β1 και η υλοποίησή της διαρκεί 4 διδακτικές ώρες. Κεντρικός στόχος είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως β’, με παράλληλη ουσιαστική σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας με τα μαθηματικά και ειδικότερα τα ποσοστά. Συγκεκριμένα, διδάσκονται η έννοια και χρήσεις του ποσοστού, ο υπολογισμός του ποσοστού από απόλυτα αριθμητικά μεγέθη, ο υπολογισμός μέρους ενός συνόλου γνωρίζοντας το ποσοστό, η σύγκριση απόλυτων μεγεθών σε σχέση με τα ποσοστά τους και τα ποσοστά στις ψηφοφορίες. Ως προς τους γλωσσικούς στόχους, η διδασκαλία εστιάζει στην παθητική σύνταξη, στη μορφολογική διάκριση των ρημάτων ενεργητικής – παθητικής μορφολογίας, καθώς και στην ορθογραφία των τερμάτων ενεργητικών και παθητικών ρημάτων. Παράλληλα, οι μαθηματικές έννοιες και υπολογισμοί αλλά και η γλωσσική διδασκαλία συνδέονται με την καθημερινότητα των μαθητών καθώς και με την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12, 13-15

Διάστημα Εφαρμογής: 26 & 27 Μαρτίου 2012
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά
Επικοινωνιακή Περίσταση:
κατανόηση και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
κλίση ρημάτων ενεργητικής και παθητικής φωνής στον ενεστώτα
Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή, Μέσα μεταφοράς, Περιβάλλον/οικολογία
Γενικοί στόχοι:
Γενικός στόχος είναι η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως β’ με παράλληλη ουσιαστική σύνδεση της διδασκαλίας στην ΤΥ με το αναλυτικό πρόγραμμα στην κύρια τάξη των μαθητών και η νοηματοδότηση της μάθησης και στις δύο περιπτώσεις.  Ο στόχος αυτός λειτουργεί αποτρεπτικά στη σχολική αποτυχία ή/και διαρροή.
Ο γενικός στόχος υπηρετεί τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:
α) εισαγωγή σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων της κύριας τάξης με στόχο τη «συμφιλίωση» των μαθητών με τα «δύσκολα» μαθήματα της τάξης και την αρχική εξοικείωσή τους τόσο με τη γλώσσα των βιβλίων της τάξης όσο και με το «είδος» του περιεχομένου τους
β) ενίσχυση της ετοιμότητας των μαθητών να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που τους δυσκολεύουν στην κύρια τάξη, αλλά και της ευρύτερης προοπτικής τους να ενταχθούν σταδιακά και με επάρκεια στην κύρια τάξη χωρίς την υποστήριξη στην ΤΥ
γ) Επειδή οι μαθητές της ΤΥ έχουν διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες, δίνεται έμφαση στο να μάθουν πώς να μαθαίνουν.  Συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία έχει βιωματικό χαρακτήρα και συνδέεται με την καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται πρακτικές ανακαλυπτικής μάθησης. 
δ) Καλλιεργούνται στους μαθητές η δημιουργικότητα, η αυτοεκτίμηση, η αλληλεπίδραση μέσα σε ετερογενείς ομάδες, η συνεργασία αλλά και η αυτόνομη δράση, οι γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες, οι μαθηματικές ικανότητες και εν γένει ο επιστημονικός εγγραμματισμός.
ε) Μέσω της ένταξης πολλαπλών και ποικίλων δραστηριοτήτων η μαθησιακή διαδικασία καθίσταται πιο ευχάριστη για τα παιδιά και ο βαθμός ικανοποίησής τους αυξάνεται.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων, Ικανότητα μαθηματικού συλλογισμού
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Φυσικές Επιστήμες (και Τεχνολογία)
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση, Πολιτειότητα
Δομικοί Στόχοι :
Διδασκαλία της παθητικής σύνταξης και διάκριση της ενεργητικής και παθητικής μορφολογίας
Ορθογραφία των ρηματικών τερμάτων στην ενεργητική και την παθητική φωνή
Κατανόηση και ερμηνεία προφορικού και γραπτού λόγου
Παραγωγή και διαπραγμάτευση στον προφορικό και γραπτό λόγο

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατάκτηση του λεξιλογίου που σχετίζεται με την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και με τα μέσα μεταφοράς (συνώνυμα, αντίθετα, σύνθετα). 
Εξοικείωση με παγιωμένες εκφράσεις σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς.

Λειτουργικοί Στόχοι:
Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε σχέση με την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Έκφραση γνώμης και επιχειρηματολογία
Κατανόηση και επεξήγηση όρων καθώς και υπολογισμών στα μαθηματικά
Αναδιήγηση κειμένου σε σχέση με τα μεταφορικά μέσα σε διάφορες χώρες

Δημιουργήθηκε στις 27/04/2013 12:01 από τον Δέσποινα Παπαδοπούλου & Γιάννης Μήτζιας (12ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης, Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών)