Διδασκαλία της Προστακτικής

Δίνονται στους μαθητές γλωσσικές ασκήσεις που περιλαμβάνουν τύπους της Προστακτικής έγκλισης.
Στόχος είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν τους συγκεκριμένους τύπους, να παραγάγουν οι ίδιοι αντίστοιχους και να εξοικειωθούν με την δομή του κειμένου μιας μαγειρικής συνταγής.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση κλίσης του Ενεστώτα και του Αορίστου
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή ρουτίνα
Γενικοί στόχοι:
Διδασκαλία της Προστακτικής και της εξοικείωσης με ένα κειμενικό είδος της καθημερινής ρουτίνας (μαγειρική συνταγή)
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Αναγνώριση τύπων της Προστακτικής και διάκριση Προστακτικής Ενεστώτα και Αορίστου.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
.......
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με τον τρόπο ανάπτυξης και δομής μιας μαγειρικής συνταγής
Δημιουργήθηκε στις 12/04/2013 10:36 από τον Σέβη Σαμαρά (21ο Δ.Σ. Σερρών)