Κείμενο για φωνολογική ενημερότητα

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη φωνολογική ενημερότητα των μαθητών μέσω της αναπαραγωγής ενός κειμένου. Δίνεται αρχικά ένα κείμενο το οποίο περιέχει κάποια ζευγάρια λέξεων των οποίων η σημασία διακρίνεται από ένα σύμφωνο. Στόχος είναι η κατανόηση της διακριτικής λειτουργίας των συμφώνων και ο ρόλος τους στον καθορισμό της σημασίας μιας λέξης. Μετά την ανάγνωση του κειμένου είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε από το μαθητή, ζητείται από τους μαθητές να αναπαράγουν το κείμενο με δικά τους λόγια. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παροτρύνει το μαθητή να χρησιμοποιήσει τις δομές-στόχους μέσα από κατευθυντήριες   ερωτήσεις. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν ζευγάρια λέξεων που μοιάζουν μεταξύ τους και να εξηγήσουν τη σημασία τους.Ακολουθεί μια άσκηση επεξεργασίας δεδομένων, καθώς δίνονται στους μαθητές κάποιες εικόνες τις οποίες πρέπει να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο.  

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Προφορά
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
ανάγνωση, λεξιλόγιο επιπέδου Α1
Γενικοί στόχοι:
αναδιήγηση κειμένου, λεξιλόγιο, προφορά
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία
Δομικοί Στόχοι :
Παραγωγή των μορφολογικών και συντακτικών δομών που σχετίζονται με το κειμενικό είδος της αφήγησης μια ιστορίας
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Ζευγάρια λέξεων των οποίων η σημασία διακρίνεται από ένα διαφορετικό σύμφωνο/φώνημα
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εύρεση του κεντρικού θέματος ενός κειμένου και η αναδιήγησή του 
Δημιουργήθηκε στις 09/04/2013 13:55 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Τ.Υ.)