Διαφήμιση

Η παρούσα διδακτική πρόταση με θέμα τη «Διαφήμιση», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1 με τη μέθοδο της συνδιδασκαλίας. Η οργάνωση του μαθήματος στηρίχτηκε σε εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Μαργαρίτα, Υπόθεση Γλώσσα, 716 Γλωσσικές Ασκήσεις) και εμπλουτίστηκε με επιπλέον γλωσσοδιδακτικές δραστηριότητες, οπτικοακουστικό και απτικό υλικό. Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι η επικοινωνιακή, με στόχο τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών σε «πραγματικές» καταστάσεις και την επαφή τους με αυθεντικά κείμενα.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 6 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
προτζέκτορας, υπολογιστής, εκτυπωτής
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Λεξιλόγιο επιπέδου Β1
Λέξεις Κλειδιά:
Διαφήμιση
Γενικοί στόχοι:
Να αντιμετωπίζουν κριτικά τις διαφημίσεις
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
Να κατανοήσουν το σχηματισμό της απλής και συνεχούς προστακτικής
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να αποκτήσουν λεξιλόγιο σχετικό με τη "Διαφήμιση"
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να εντοπίσουν διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές των διαφημίσεων ως προς το ύφος, το στόχο και το κοινό στο οποίο απευθύνονται
Να γνωρίσουν τα είδη και τις μορφές της διαφήμισης
Να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού
Συμμέτοχοι:
- Ερμής Χατζηράλλης ()

Δημιουργήθηκε στις 01/03/2013 20:17 από τον Χρύσα Κολίτσα, Γιούλα Παναγιώτου (Δράση 1)