Διδασκαλία μέσω περιεχομένου Γλώσσα & Γεωγραφία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, που αφορά τη διδασκαλία γλώσσας και γεωγραφίας, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1 σε δύο συνεργαζόμενα σχολεία. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που βοηθά τους μαθητές να εστιάζουν στην γενική πρόοδο της εκπαιδευτικής τους ομάδας και όχι μόνο στην ατομική τους βελτίωση. Επιπλέον η διδακτική παρέμβαση στηρίχθηκε στη μαθητοκεντρική διδασκαλία που έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον μαθητή και τις ανάγκες του. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν διευκολυντικός για την αυτενέργεια, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Ως αφόρμηση επιλέχθηκε ένα βίντεο περιβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την αποδόμηση της στερεοτυπικής αναπαράστασης της  γεωγραφίας ως μίας επιστήμης καταγραφής/αποτύπωσης «κρατών και πρωτευουσών». Μέσα από τη συζήτηση έγινε προσπάθεια σύνταξης ενός εναλλακτικού ορισμού για τη γεωγραφία. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε το κύριο θέμα της διδασκαλίας, η χαρτογραφία. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν γλωσσικές ασκήσεις που αφορούσαν την ανάλυση και σύνθεση λέξεων. Έπειτα προβλήθηκαν ορισμένα παραδείγματα σύγχρονων ¨εναλλακτικών¨ χαρτών με κύριο στόχο οι μαθητές να αντιληφθούν ότι ο αριθμός των ειδών των χαρτών εξαρτάται από τις ανάγκες του ανθρώπου και ότι ο προϊστορικός άνθρωπος πρώτα εκφράστηκε με χάρτες και έπειτα με την γραφή. Στο πλαίσιο αυτό διαβάστηκε ένα κείμενο για την ιστορική εξέλιξη των χαρτών και στη συνέχεια οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης με παιγνιώδη μορφή. Τέλος, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με δύο νέα είδη χαρτών, τους νοητικούς και θεματικούς χάρτες, τους οποίους κλήθηκαν αργότερα να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια.

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Γεωγραφία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
προβολέας, επιφάνεια προβολής, υπολογιστής, ηχεία

εκτυπωμένο το συνοδευτικό φυλλάδιο για κάθε μαθητή

εκτυπωμένοι οι 4 θεματικοί χάρτες, ένα για κάθε ομάδα
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1


Λέξεις Κλειδιά:
Χαρτογραφία
Γενικοί στόχοι:
Διδασκαλία γλώσσας μέσω περιχομένου

Αποδόμηση του στερεοτυπικού ορισμού της γεωγραφίας

Εισαγωγή στη χαρτογραφία και στη σύνθεση νοητικών και θεματικών χαρτών

Ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της επικοινωνίας των μαθητών
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Φυσικές Επιστήμες (και Τεχνολογία)
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :

·         Κατανόηση γραπτού λόγου

·         Διδασκαλία της χρήσης των επιρρημάτων

Λεξιλογικοί Στόχοι:

·         Σύνθεση λέξεων με δεύτερο συνθετικό το ρήμα "γράφω"

·         Ανάλυση σύνθετων λέξεων

·         Κατανόηση της σημασίας και της διαφοροποιητικής αξίας του ρήματος "γράφω" μέσα σε σύνθετες λέξεις

Λειτουργικοί Στόχοι:

·         Δημιουργία και ερμηνεία θεματικών και νοητικών χαρτών

·         Παραγωγή προφορικού ή/και γραπτού λόγου με αφορμή έναν χάρτη

Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Δημιουργήθηκε στις 21/02/2013 14:11 από τον Δημιουργός (όνομα εκπαιδευτικού): Χρύσα Κόλιτσα, Γιούλα Παναγιώτου & Νίκος Δαλάκης (12ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης, Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών)