"Χριστούγεννα"

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος έχει στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με το λεξιλόγιο της γορτής των Χριστουγέννων
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ικανότητα ανάγνωσης και γραφής και βασικές γνώσεις λεξιλογίου
Λέξεις Κλειδιά:
Έθιμα / Γιορτές / Συνήθειες
Γενικοί στόχοι:
Ψυχοκοινωνικοί, γνωστικοί και λεξιλογικοί
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
....
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με το λεξιλόγιο των Χριστουγέννων
Λειτουργικοί Στόχοι:
.....
Δημιουργήθηκε στις 16/01/2013 12:56 από τον Σέβη Σαμαρά (21ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)