«Η Εικονομαχία: Mια Πολυπρισματική Διδασκαλία Ιστορίας σε Πολυπολιτισμικό Μαθητικό Περιβάλλον»

Η ενότητα της Εικονομαχίας παρουσιάζεται με ένα συνδυασμό διδακτικών μεθόδων(αξιοποίηση προγενέστερης γνώσης, ανακαλυπτική μάθηση, διαγράμματα ροής, επεξεργασία πηγών: κειμένων και εικόνων, διαθεματικότητα: τέχνη και θρησκευτικά, επίλυση προβλήματος, δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων, αγώνας επιχειρηματολογίας/debate) και διαπολιτισμικής παιδαγωγικής (πολυπρισματική θεώρηση). Η όλη λογική του σεναρίου βασίζεται στην εργασία σε ομάδες και στη διαπολιτισμική αρχή της ενσυναίσθησης.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Λυκείου

Ηλικιακή Ομάδα: 16-18

Διάστημα Εφαρμογής: Μέσα στον Οκτώβριο 2011, ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Μάθημα Ιστορίας
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Αίθουσα με υπολογιστές
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Χάρτης, DVD player
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Βυζαντινή Ιστορία (εξωτερικοί εχθροί, θεματική οργάνωση, Ισλάμ), Χριστιανική Τέχνη
Λέξεις Κλειδιά:
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Εθνικότητες και χώρες, Έθιμα / Γιορτές / Συνήθειες
Γενικοί στόχοι:
Γενικός Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα γεγονότα της Εικονομαχίας και να κατανοήσουν τις μεταξύ τους αιτιακές σχέσεις, συνειδητοποιώντας παράλληλα τη διαχρονικότητα  και τις διαστάσεις του θρησκευτικού φανατισμού.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
 •         Να εμπλουτίσουν οι μαθητές τις ιστορικές τους γνώσεις για την Εικονομαχία (οικοδομώντας στην προγενέστερη γνώση που αποκτήθηκε στο Γυμνάσιο) και να προσεγγίσουν σε βάθος τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αιτίων και των φαινομενικών αφορμών των γεγονότων.
 •          Να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο των σχετικών ιστορικών όρων και εννοιών (Εικονομαχία, Εικονολατρία, εικονοκλάστες, ανεικονική αντίληψη, φανατισμός).
 •          Να συλλάβουν την εξεταζόμενη περίοδο ως λειτουργικό μέρος στην ολότητα που συνιστά η Μεσαιωνική ιστορία και ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας, στα πλαίσια της πολιτικής, κοινωνικής, ιδεολογικής πραγματικότητας).       
 •         Να μελετήσουν τις σχέσεις μεταξύ των λαών (Άραβες, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Σλάβοι, Βούλγαροι) και να εκτιμήσουν την εμπλοκή τους στο ιστορούμενο γεγονός.
 •            Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των αντικρουόμενων εικονομαχικών και εικονολατρικών θέσεων, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό.        
 •                     Να οικοδομήσουν και να εκτιμήσουν, μέσα από τα δικά τους θρησκευτικά έθιμα, την εθνική-θρησκευτική-πολιτιστική τους ταυτότητα.
 •         Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης, κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα, μέσα από τη μελέτη ποικίλων πηγών.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές, Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση, Πολιτειότητα
Δομικοί Στόχοι :
 •        Να αναζητήσουν και να συσχετίσουν με τρόπο τεκμηριωμένο διαχρονικές περιπτώσεις θρησκευτικού φανατισμού και μισαλλοδοξίας, εντοπίζοντας κοινά σημεία στα αίτια και στις συνέπειες των ανθρώπινων συμπεριφορών.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
 •            Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν το θεματικό λεξιλόγιο της ενότητας.
Λειτουργικοί Στόχοι:
 •         Να προσλάβουν τη σημασία της Τέχνης ως μέσου για την έκφραση/αισθητοποίηση τόσο του άϋλου κόσμου των ιδεών (απεικόνιση των θείων προσώπων) όσο της κοινωνικής πραγματικότητας (απεικόνιση σκηνών δίωξης των εικονολατρών) και να ασκηθούν στην ανάγνωση του οπτικού κειμένου.
 •         Να βιώσουν το κλίμα της εποχής μέσα από την τεκμηριωμένη αντιπαράθεση επιχειρημάτων σε μορφή debate.
 •         Να αποκτήσουν συναίσθηση ατομικής και συλλογικής ευθύνης συνεισφέροντας στην υλοποίηση της αποστολής της κάθε ομάδας.
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.
Η επίτευξη των στόχων που τίθενται κατά το σχεδιασμό αξιολογείται μετά από την ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας των ομάδων, καθώς και από τη γενικότερη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας, στις διδακτικές ενότητες που ακολουθούν την Εικονομαχία
Δημιουργήθηκε στις 05/07/2012 14:38 από τον Αναστασία Λεονάρδου (2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)