Επιμόρφωση - Ενημερωτικό Δράσης


Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι επιμορφωτικού χαρακτήρα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι να συμβάλλει στην προετοιμασία όλων των μαθητών για τη μελλοντική συνύπαρξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας δημιουργικά την πολιτισμική ετερότητα. Παράλληλα, οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλών σχολικών επιδόσεων από όλους τους μαθητές, είτε ανήκουν στην πλειονοτική είτε σε μειονοτικές ομάδες, πράγμα που μετουσιώνεται στη μείωση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής. Για να αντεπεξέλθει στο ρόλο αυτό, πέρα από επαγγελματική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία, θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη παιδαγωγική γνώση που οδηγεί σε επιτυχή διδακτική πράξη (διαπολιτισμική ικανότητα).

Υποδράση 4.1: Εξειδικευμένες επιμορφώσεις
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

Υποδράση 4.2: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

Υποδράση 4.3: Γενικές επιμορφώσεις
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια: