ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με *)ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
*
Όνομα
*
e-mail
*
Οδός
*
Αριθμός
Τ.Κ.
*
Πόλη
*
Νομός
*
Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό):
*
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):
*ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ *


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διάρκεια
Από
(π.χ. 06-12-99)

Έως
(π.χ. 23-12-99)
Επωνυμία Φορέα Αντικείμενο (α) / Θέση εργασίας Θέση εργασίας


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Επωνυμία Εκπαιδευτικού Ιδρύματος/φορέα Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές ενότητες Συνολική διάρκεια (ώρες)


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (μέχρι 3)

Δηλώστε με σειρά προτεραιότητας θεματική ή θεματικές που επιθυμείτε να διδάξετε.
Θεματική 1:Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Θεματική 2: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις με ανομοιογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά
Θεματική 3: Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης με πολυπολιτισμική σύνθεση
Θεματική 4: Διαπολιτισμική παιδαγωγική
Θεματική 5: Διοίκηση σχολικών μονάδων

Σημειώστε τις επιλογές σας παρακάτω (μόνο ο αριθμός της θεματικής που επιλέγετε π.χ. 2)
1η επιλογή:
2η επιλογή:
3η επιλογή:
Έχετε εμπειρία από τηλεκπαίδευση-τηλεπιμόρφωση (είτε ως επιμορφωτής είτε ως επιμορφούμενος)
Ναι
Όχι

Copyright © diapolis 2010 / All rights reserved / Legal notice